Združenie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR (HK8)

je stavovskou organizáciou hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktoré svoju činnosť financuje z príspevkov riadnych a čestných členov.

  • HK8 sa svojou činnosťou orientuje najmä na zvyšovanie odbornosti a efektívnosti výkonu kontrolnej činnosti v oblastiach územnej samosprávy SR.
  • HK8 spolupracuje s odbornými orgánmi, organizáciami s podobným alebo príbuzným zameraním doma i v zahraničí.

Hlavným poslaním a cieľmi HK8 sú:

  • podpora zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho postavenia hlavných kontrolórov VÚC, najmä legislatívnou formou, ako aj vytváranie možností zvyšovania ich kvalifikácie,
  • podpora nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného výkonu kontrolnej činnosti a prezentácii jej výsledkov vrátane zverejňovania aktuálnych problémov,
  • využívanie podnetov, pripomienok, námetov a sťažností občanov zameraných do oblasti pôsobenia a na činnosť HK8, ako aj vlastných poznatkov na efektívny výkon a účinné pôsobenie kontroly,
  • sprostredkúvanie informácií členom HK8 formou školení, odborných konferencií, pracovných stretnutí, publikačnou činnosťou a poskytovaním odbornej konzultačnej činnosti,
  • spolupráca s obdobnými inštitúciami v SR a v krajinách EÚ,
  • predkladanie návrhov a vyjadrovanie sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa kontroly v samospráve.