V dňoch 22. a 23. marca sa v Kežmarku uskutočnilo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktorého organizátorom bol hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja Ing. Jozef Hudák.

Program stretnutia:

1. Poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

2. Postavenie hlavného kontrolóra VÚC – zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

3. Postavenie hlavného kontrolóra obce – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

4. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

5. Novelizácia zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6. Rôzne a organizačné záležitosti


V súvislosti s novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s negatívnym dopadom na postavenie a úlohy hlavných kontrolórov obcí sa objavili úvahy o potrebe legislatívnych zmien v tejto oblasti, pričom sa ponúka niekoľko variantov riešenia vrátane osobitnej právnej úpravy zákona o kontrole v územnej samospráve. Za týmto účelom sa v decembri 2017 uskutočnilo na Ministerstve vnútra SR stretnutie pracovnej skupiny za účasti zástupcov MV SR, MF SR, NKÚ SR a ZMOS, pričom v rámci stretnutia odznel názor, že popri postavení hlavných kontrolórov obcí je potrebné súbežne riešiť tiež postavenie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov. Združenie HK8 sa z tohto dôvodu obráti na MV SR so žiadosťou o začlenenie zástupcu Združenia HK8 do pracovnej skupiny zaoberajúcej sa legislatívnym riešením postavenia hlavných kontrolórov.

V rámci organizačných otázok bola potvrdená príprava veľkého pracovného stretnutia kontrolórov samosprávnych krajov, ktoré organizujú Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Pravdepodobným miestom konania bude v mesiaci október zariadenie v Častej-Papierničke.