Košická Belá 21.-22.06.2016

Pracovné stretnutie HK organizované Ing. Ľubomírom Hudákom, hlavným kontrolórom KSK.

Program rokovania

1. Vykonávanie základnej finančnej kontroly a kontroly na mieste

2. Prijímanie návratných zdrojov financovania

3. Účtovanie o rezervách a opravných položkách

4. Procesná a hmotnoprávna problematika kontroly vykonávanej HK

5. Informácia o schválených zásadách/pravidlách kontrolnej činnosti

6. Možnosti legislatívnej formy procesných pravidiel kontroly v samospráve.

Priebeh rokovania

Dominujúcou témou pracovného stretnutia aj neskoršej neformálnej diskusie bol výkon kontroly a postavenie hlavného kontrolóra a jeho útvaru vo vzťahu k novým pravidlám kontrolnej činnosti, ktoré boli významne zmenené prijatím nového zákona.

Z dôvodu vnímania nerovnakého postavenia kontrolórov samosprávy oproti iným kontrolným orgánom, a nielen s týmto spojených problémov v aplikačnej praxi je všeobecne vnímaná potreba zmeny, najoptimálnejšie prijatím samostatnej legislatívnej normy, ktorá by zohľadňovala potreby výkonu kontroly v samospráve.

Prerokovaná problematika sa následne premietla aj do diskusie so slovenským exprezidentom Rudolfom Schusterom. Jeho skúsenosti a názory k všeobecným problémom a k problematike kontroly obohatili záver pracovného stretnutia. Možno len súhlasiť, že pozícia kontroly nie je ľahká, avšak je potrebná a jej úloha v spoločnosti je významná.