Lúčky 26.-27.03.2015

Pracovné stretnutie HK organizované Ing. Jánom Konušíkom, hlavným kontrolórom ŽSK.

Program rokovania

- Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä postup pri spracovaní vnútorného predpisu, aplikácia v jednotlivých krajoch, postup krajov pri organizáciách nad 50 zamestnancov, veľké organizácie (nemocnice správy ciest...), postup pri preverovaní podnetov, atď.

- Rámcové zmluvy a EKS (zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní).

- Príprava nového znenia zákona o finančnej kontrole – podľa plánu legislatívnych úloh vlády SR, možné vzdelávanie a semináre k nej.

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – pripomienkovanie novely zákona.

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – povinnosti vyplývajúce pre HK z § 17 od 1. 1. 2015 a spôsob uplatňovania v jednotlivých samosprávnych krajoch