V dňoch 12. a 13. septembra 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov ôsmich samosprávnych krajov SR. Hostí privítal Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja za účasti Karola Patakyho, podpredsedu Košického samosprávneho kraja.

Program rokovania:

  1. Zákon o ochrane osobných údajov vo vzťahu k procesnej stránke výkonu kontroly, sprístupňovanie výsledkov kontroly a zverejňovanie informácií
  2. Register partnerov verejného sektora, výkon kontroly, kvalifikácia nedostatkov
  3. Kontroly právnických osôb založených VÚC (pôsobnosť upravená legislatívou)
  4. Informácia o stave informačného systému kontroly pre samosprávu (projekt PosAm)
  5. Oznamovanie porušenia finančnej disciplíny, výkon správneho konania na VÚC vo veci uloženia sankcie, iné oznamovanie
  6. Procesná a hmotnoprávna problematika kontroly vykonávanej HK – podľa návrhu účastníkov porady (zastupovanie HK počas jeho neprítomnosti, elektronické verejné obstarávanie a iné)

Súčasťou programu bolo aj stretnutie s Marekom Čižmárom, primátorom hosťujúceho mesta Trebišov a súčasne poslancom Košického samosprávneho kraja.


Z dôvodu spoločenského významu kontroly vo verejnej správe a nutnosti sfunkčnenia reálnej nezávislosti kontroly sa krajskí kontrolóri zhodli na potrebe legislatívnych zmien, ktoré by posilnili status nezávislosti kontrolórov samosprávy, podobne ako je tomu u kolegov v Rakúsku v  krajinských účtovných dvoroch.