V dňoch 18. a 19. mája 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktoré organizoval Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja, s nasledujúcim programom:

1. poskytovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov rozpočtu VÚC zdravotníckym zariadeniam

2. novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. prezentácia o EURORAI p. Franza Bergera z Dolnorakúskeho účtovného dvora

4. rozpočet VĆ a záverečný účet VÚC

5. účtovanie pohľadávok voči klientom zariadení sociálnych služieb a oprávok k týmto pohľadávkam

6. verejné obstarávanie – rozdelenie zákazky

7. zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC v znení neskorších predpisov – nájom nebytových priestorov

8. výmena skúseností z kontrolnej praxe.

V rámci prerokovania jednotlivých bodov programu odzneli názory a skúsenosti k daným témam zo strany hlavných kontrolórov samosprávnych krajov. Osobitným bodom programu bola prezentácia Franza Bergera z Dolnorakúskeho účtovného dvora, v ktorej predstavil medzinárodnú organizáciu združujúcu regionálne kontrolné orgány pôsobiace v oblasti kontroly verejných financií EURORAI, jej hlavné ciele, formy a podmienky členstva. EURORAI má toho času 71 riadnych členov, 18 pridružených členov a 9 členov – pozorovateľov. Riadnymi členmi môžu byť kontrolné orgány priamo vykonávajúce kontrolu, napr. regionálne účtovné dvory v Nemecku, resp. Rakúsku a im obdobné orgány. Združenia kontrolných orgánov, ako napr. Združenie HK8, môžu získať štatút člena – pozorovateľa. O získanie takéhoto druhu členstva bude Združenie HK8 v budúcnosti uvažovať.