V dňoch 12. a 13. októbra 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov v Turčianskych Tepliciach, ktorého organizátorom bol hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík.

Program pracovného stretnutia:

1. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – novela od 1.1.2018 rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky

2. Zákonník práce – nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času §§ 87, 87a v kontexte zákona č. 553/2003 Z. z.

3. Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

4. Hlavná a podnikateľská činnosť správy ciest

5. Kontrolný informačný systém – prezentácia spoločnosti PosAm

6. Výmena skúseností z praxe, organizačné otázky

Z tém rokovania zarezonovala najmä pripravovaná novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá v navrhovanom znení opäť smeruje k okliešteniu nezávislosti hlavných kontrolórov obcí. V novele sa uvažuje s uložením nových povinnosti pre hlavného kontrolóra, a to vybavovanie sťažností, ak to ustanovuje štatút obce, a povinnosti vykonať kontrolu, ak o to požiada starosta. Hlavní kontrolóri samosprávnych krajov sa zhodli v názore, že nové povinnosti sú v rozpore s princípmi kontroly a môžu mať za následok aj znefunkčnenie kontroly v dôsledku nejasnosti v stanovení priorít kontroly (plán kontrolnej činnosti, kontrola na požiadanie zastupiteľstva, kontrola na požiadanie starostu, vybavovanie sťažností a oznámení o protispoločenskej činnosti, u ktorých sú na vybavenie stanovené zákonné lehoty).

V rámci pracovného stretnutia prezentovali zástupcovia spoločnosti PosAm informačný systém pre kontrolórov, ktorý sa rutinne využíva v Úrade vládneho auditu. Možnosti jeho využitia vrátane prípadných finančných nárokov na úpravu systému na podmienky samosprávnych krajov budú overené konzultáciou s Úradom vládneho auditu.