Selce 20.-21.3.2019

V dňoch 20. a 21. marca 2019 sa v Selciach (okr. Banská Bystrica) v priestoroch horského hotela Fuggerov dvor uskutočnilo pravidelné pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov. Stretnutie organizoval hlavný kontrolór Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Michal Kňažek a okrem hlavných kontrolórov samosprávnych krajoch prijali pozvanie a prvého dňa rokovania sa zúčastnili aj riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Ministerstva vnútra SR Mgr. Monika Filipová a pracovníčka odboru Mgr. Michaela Bujnová.

Program rokovania:

1. Diskusia k materiálu "Analýza fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve" vypracovaného MV SR pre medzirezortnú pracovnú skupinu

2. Novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Procesné a hmotnoprávne problémy pri výkone kontroly, výmena skúseností z kontrolnej činnosti

Bohatá diskusia prebehla najmä k analýze vypracovanej MV SR, ktorá poukázala na súčasné problémy kontroly v územnej samospráve a postavenia hlavných kontrolórov.

Súčasťou stretnutia boli aj voľby do orgánov združenia, ktoré jedmomyseľne potvrdili ich doterajšie zloženie.