Skalica 09.-10.02.2017

Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR organizované hlavnou kontrolórkou Trnavského samosprávneho kraja Ing. Kvetoslavou Tibenskou.

Program rokovania:

1. Otvorenie a privítanie účastníkov

2. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

3. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

4. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

5. Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite

6. Aktuálne problémy kontrolnej činnosti

7. Rôzne

8. Záver

Priebeh rokovania:

V rámci rokovania o jednotlivých bodoch programu stretnutia odzneli informácie o školení k uplatňovaniu nového zákona o verejnom obstarávaní, ktoré organizoval hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja a zúčastnili sa ho kontrolóri aj z iných samosprávnych krajov. V súvislosti s výmenou skúseností z aplikácie nového zákona o finančnej kontrole a audite uplatnili jednotlivé samosprávne kraje odlišný prístup pri vypracovaní a schvaľovaní interných pravidiel kontrolnej činnosti, čomu zodpovedajú aj niektoré odlišnosti v postupoch kontrolnej činnosti v praxi. Hlavní kontrolóri sa však zhodli v názore, že nové pravidlá kontrolnej činnosti vyplývajúce zo zákona majú za následok predĺženie celkovej doby kontroly od jej otvorenia až po zaslanie správy povinnej osobe.

V ďalšej časti rokovania boli diskutované povinnosti vyplývajúce samosprávnym krajom zo zákona o registri partnerov verejného sektora a zo zákona o štatutárnom audite a tiež spôsob, akým spôsobom bolo splnenie týchto povinností v jednotlivých krajoch zabezpečené. Výmena poznatkov z kontroly prepravcov v prímestskej autobusovej doprave a informácia o pozvaní riaditeľa Účtovného dvora hlavného mesta Rakúska Viedeň na sympózium o kontrolnej činnosti boli predmetom rokovania v bode rôzne.


Užitočné linky