Tomášov 9.-10.10-2019


V dňoch 9. a 10. októbra 2019 sa v Tomášove uskutočnilo medzinárodné stretnutie kontrolórov. Organizátorom stretnutia bol Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavnou témou rokovania bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce útvarov hlavných kontrolórov samosprávnych krajov s rakúskymi účtovnými dvormi zastúpenými riaditeľmi z Mestského účtovného dvora vo Viedni (Dr. Peter Pollak) a Krajinského účtovného dvora Burgenlandu (Mag. Andreas Mihalits).

Rezervy a možné smery spolupráce v budúcnosti sú napríklad v spoločnom vzdelávaní, ale aj v spoločnom výkone kontrol napríklad pri spoločných cezhraničných projektov, ako sú cyklomosty, opravy ciest a pod. Mestský účtovný dvor vo Viedni podľa slov jeho riaditeľa Dr. P. Pollaka takéto spoločné kontroly už vykonával napríklad s kolegami z Chorvátska v Záhrebe. Tohto roku začal platiť nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platnosť od 26.02.2019 a účinnosť od 01.03.2019). Hlavní kontrolóri si navzájom vymieňali skúsenosti s uplatňovaním predchodcu tohto zákona (č. 307/2014 Z. z.) ale aj prvé postrehy z praxe pri aplikácii nového zákona. Do rozhovoru sa pripájali aj rakúski kolegovia a súčasne sme tak mohli porovnávať viaceré pohľady na túto ešte stále novú oblasť v kontrolnej praxi ÚHK VÚC. Na stretnutí odznelo niekoľko názorov, že táto oblasť organicky nepatrí do „referátu“ hlavných kontrolórov VÚC, ale skôr do sféry pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní. Dôležitou témou boli aj aktivity pracovnej skupiny pri MV SR, ktorá sa podieľa na prípravných prácach smerujúcich k vzniku nového, moderného a európskeho zákona o kontrole. Keďže zamestnanci MV SR, ktorí mali na pracovnom stretnutí vystúpiť, sa ospravedlnili, základné informácie podal Ing. Michal Kňažek, hlavný kontrolór Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa na činnosti spomínanej pracovnej skupiny pravidelne podieľa.