Topoľčianky 3.-4.7.2019


V dňoch 3. a 4. júla 2019 sa v Topoľčiankach uskutočnilo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktorého organizátorom bol Ing. Ignác Púchovský, hlavný kontrolór Nitrianskeho samosprávneho kraja, s nasledujúcim programom:

1. aplikácia zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach ÚHK

2.aplikácia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v praxi

3. informácia o príprave osobitného zákona o kontrole v územnej samospráve a o činnosti medzirezortnej pracovnej skupiny zriadenej za týmto účelom

Na rokovaní sa v priebehu druhého dňa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva vnútra SR, a to riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, územnej samosprávy a medzinárodných vzťahov Mgr. Monika Filipová a vedúca oddelenia územnej samosprávy Mgr. Naďa Kurilová, ktorí poskytli hlavným kontrolórom aktuálne informácie o záveroch a odporúčaniach expertnej skupiny Rady Európy, ktorá navštívila Slovensko začiatkom júna 2019.