Veľký Šariš 02.-03.07.2015

Pracovné stretnutie HK organizované Ing. Jozefom Hudákom, hlavným kontrolórom PSK.

Program rokovania

- Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – prezentácia postupov vybavovania podnetov vo vydaných interných smerniciach VÚC, doterajšie skúsenosti z aplikácie (ak bol podaný podnet v niektorom VÚC), ďalšie identifikované problémy v aplikácii zákona v praxi.

- Návrh zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou v medzirezortnom pripomienkovaní - vyhodnotenie podaných pripomienok, vplyv na zmenu procesnej stránky vykonávania kontrol ÚHK, dopad na zásady / pravidlá kontrolnej činnosti ÚHK.

- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – reálna hodnota majetku vo vzťahu k účtovnej hodnote.

- Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite - spôsob a praktická realizácia povinnosti vopred oznámiť predmet, účel a termín začatia kontroly (§ 13 ods. 2 písm. a)).

- Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ... – praktická realizácia kontroly zákaziek zadávaných podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (obsah, rozsah kontroly a postup pri overovaní), posudzovanie bežnej dostupnosti na trhu (§ 9b zákona o VO).